Unieważnienie wyroku i odszkodowanie dla osób represjonowanych w czasach komuny

W czasach panowania władz komunistycznych wiele osób zostało internowanych, uwięzionych, pozbawionych możliwości pracy, bądź skazanych na konfiskatę mienia.

Setki tysięcy osób było przesłuchiwanych, skazywanych na grzywny i kary pobytu w więzieniu oraz represjonowanych pod zarzutami politycznymi, ponieważ sprzeciwiali się odbieraniu im wolności i niepodległości.

Unieważnienie wyroku i odszkodowanie dla osób represjonowanych w czasach komuny

Kto może się ubiegać o odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych?

Wiele osób po zakończeniu panowania władz komunistycznych mogło zacząć się ubiegać o odszkodowania i rekompensatę z poniesione straty i szkody materialne i niematerialne. Warunkiem jest jednak uzyskanie unieważnienia orzeczeń i wyroków sądowych wydanych w czasach rządów komunistycznych władz. Takie wnioski może składać nie tylko osoba represjonowana, ale w przypadku śmierci również rodzice, rodzeństwo, współmałżonek czy dzieci, może to być także wniosek złożony przez Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, prokuraturę, czy organizację działającą na rzecz osób represjonowanych. W razie śmierci osoby, które ucierpiała w czasie komuny, o odszkodowanie mogą starać się dzieci osoby represjonowanej.

Niezależnie od odszkodowania i zadośćuczynienia sąd może zasądzić od Skarbu Państwa pokrycie w całości lub w części kosztów symbolicznego upamiętnienia osoby niesłusznie represjonowanej, jeżeli jej śmierć była skutkiem wykonania orzeczenia uznanego za nieważne. Osobie, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia, przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wydania takiego orzeczenia. W razie śmierci tej osoby, uprawnienie to przechodzi na rodziców, małżonka i dzieci osób represjonowanych, które mogą wystąpić o odszkodowanie.

Złożenie dokumentów i ubieganie się o odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych nie jest łatwe, ponieważ należy skompletować całą dokumentację, to jest wydany wyrok, jego późniejsze unieważnienie, a także złożyć wszelkie formalności w odpowiednim dla miejsca zamieszkania sądzie wojewódzkim. Może nam w tym pomóc doświadczona kancelaria adwokacka.